Konkurs na formę upamiętnienia 700-lecia lokacji Kamienia

Celem konkursu jest obiekt upamiętniający 700-lecie lokacji wsi Kamień, założonej na prawie niemieckim w 1319 roku ‒ co potwierdza zachowany do dzisiaj akt.

Tak długa i udokumentowana historia napawa dumą wszystkie osoby związane z tą miejscowością i każe im patrzeć z nadzieją, ale i troską na zmiany zachodzące w jej charakterze. Wieś bowiem znajduje się w szczególnym momencie zmian społecznych ‒ dokonało się prawie całkowite odejście od pracy na roli jako źródła utrzymania na rzecz innych aktywności wynikających z bliskiego sąsiedztwa dużych miejskich ośrodków Śląska i przede wszystkim Krakowa. Skutkuje to zmianą standardów i sposobów życia, co pociąga za sobą zmiany przestrzenne – konieczne, lecz niebezpieczne, co jest dotkliwie widoczne w niedalekim sąsiedztwie – spauperyzowane, na poły podmiejskie tereny, ulegające dewastacji poprzez przeskalowaną chaotyczną zabudowę, składowiska i wysypiska powstające na niezabudowanych kiedyś terenach.

Na szczęście mieszkańcy wsi, w większości ciągle związani z nią od wielu pokoleń, świadomi są piękna historycznych założeń przestrzennych będących w specjalnych relacjach z otaczającym krajobrazem i nie chcą go utracić, potrzebują jednak nowego pomysłu na zabudowę zgodną z obecnym modelem życia. Jakie powinny być ramy życia odpowiadające współczesnym potrzebom? Pełna odpowiedź na to pytanie w postaci planu i jego przestrzennego modelu przerasta ramy tego konkursu, ale organizatorzy oczekują i głęboko wierzą, że uczestnicy przedstawią kompozycję zabudowy porządkującą stan istniejący, szanującą jej mieszkańców, historię i środowisko naturalne, a obiekt upamiętniający lokację będzie do tej kompozycji należał.

Kurator Konkursu
arch. Kazimierz Łatak

Konkurs na formę upamiętnienia 700-lecia lokacji Kamienia

Organizator:

Towarzystwo Przyjaciół Kamienia

Jury:

dr arch. Piotr Lewicki
prof. arch. Ewa Kuryłowicz
prof. Kazimierz Łatak CRL
arch. Zbigniew Maćków
arch. Władysław Świadek
artysta rzeźbiarz Wiesław Pastuła

Termin składania prac:

20.09.2019, od 10.00 do. 15:00

Miejsce składania prac:

SARP Oddział Kraków, Plac Szczepański 6

Nagrody:

I (realizacyjna)
II
III

4 000 zł
2 000 zł
1 000 zł

Dokumenty do pobrania

Regulamin
Załącznik F1
Załącznik F2
Załącznik M1
Załącznik M2
Załącznik M3
Załącznik M4